مشاورین پرنگ‌رایانه

امکان تایید اینترنتی نسخ بیماران تامین اجتماعی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

 

امکان تایید اینترنتی نسخ بیماران تامین اجتماعی مراکز پاراکلینیک طرف قرارداد شرکت مشاورین پرنگ رایانه، به صورت ثبت اتوماتیک و با امکان ثبت و حذف دستی از طریق نرم افزار سیستم مدیریت کلینیک های تصویربرداری پرنگ راه اندازی گردید.